วันอาทิตย์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ประติมากรรม

ประติมากรรม คือ ศิลปะที่มีรูปลักษณะเป็นสามมิติเกิดจากการปั้น การแกะสลักและการหล่อ ประติมากรรมแบ่งออกเป็น 2 สาย ประติมากรรมที่เกิดจากการปั้นและการหล่อ และประติมากรรมที่เกิดจากการแกะสลัก

ประติมากรรมปั้นและหล่อ เป็นการปั้นจากวัสดุที่ทำเป็นทรงได้ เช่น ปั้นด้วยดินเหนียว เมื่อปั้นได้รูปลักษณะพอใจแล้วนำไปหล่อด้วยโลหะ หรือปูนพลาสเตอร์ให้มีจำนวนตามต้องการ

ประติมากรรมแกะสลัก เป็นการแกะสลักหรือเจียระไนจากวัตถุต่างๆ เช่น หิน ไม้ งาช้าง หยก เป็นต้นการออกแบบและการก่อสร้าง คือ การออกแบบโครงสร้าง และการก่อสร้างอาคารชนิดต่างๆ เช่น อาคารที่พักอาศัย ได้แก่ บ้าน หอพัก

คุณค่าของทัศนศิลป์

ศิลปะเป็นผลงานของมนุษย์ที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นมามีหลายลักษณะและวิธีการสร้างแตกต่างหันไป ได้แก่ ภาพเขียน รูปปั้น งานก่อสร้าง งานประพันธ์ โคลงฉันท์ กาพย์ กลอน ดนตรี นาฏศิลป์ และการแสดง รวมถึง เรื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับตกแต่ง ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่สิ่งจำเป็นที่สุดในการดำรงชีวิตของมนุษย์ แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาจิตใจให้มีความสุขได้

ทัศนศิลป์ จึงเป็นศิลปะแขนงที่ได้คุณค่าแก่มนุษย์อีกหลายด้าน จะเห็นได้จากการอำนวยประโยชน์ดังต่อไปนี้

ด้านการอยู่อาศัย มนุษย์ได้พัฒนาที่อยู่อาศัยจากอดีตกาลจากถ้ำ เพิงผา มาเป็นบ้านแบบง่าย ๆ แล้วรู้จักต่อเติมตกแต่งให้สวยงามและมีประโยชน์มากขึ้น

ด้านเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวัน มนุษย์ได้พัฒนาโดยนำศิลปะเข้าไปเกี่ยวข้อง ในรูปของงานหัตถกรรม หรืองานอุตสาหกรรมศิลป์

นอกจากจะนำศิลปะมาประกอบให้เกิดประโยชน์โดยตรงแล้ว ยังมีส่วนช่วยโน้มน้าวจิตใจให้มีความรักในความงามของธรรมชาติ และความงามของศิลปะ ย่อมจะทำให้จิตใจอ่อนโยน ดำเนินชีวิตอยู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งทางกายและจิตใจ

ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาทัศนศิลป์ ก็จะเห็นได้จากสามารถนำเอาความรู้ และทักษะไปประยุกต์กับการเรียนการปฏิบัติงานในสาขาอื่น ๆ อีก เช่น วิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม สถาปัตยกรรม สังคมศึกษา สื่อสารมวลชน การออกแบบ การตกแต่งบ้านเรือน ตลอดจนการแต่งกายได้อีกด้วย

ดันนั้นการศึกษาทัศนศิลป์ เพื่อได้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตให้รู้คุณค่าทางด้านสุนทรียภาพ และการรู้จักนำศิลปะมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างสมบูรณ์ อันจะเป็นผลทำให้นำคุณค่าเหล่านี้ไปพัฒนาศิลปวัฒนธรรมของชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น: